Unisilk Forte

Silikátový fasádní nátěr s vysokou plnicí schopností

Unisilk forte

Matný vodou ředitelný nátěr na bázi křemičitanu draselného s obsahem křemenné moučky a vápence, odolný vůči zvětrávání, vhodný pro fasády. Poskytuje vysoký výplňový efekt, který je schopen vyrovnat drobné nerovností povrchu. Je vhodný též pro vnitřní aplikaci. Vlivem mikrokrystalické struktury vznikajících nerozpustných křemičitanů je nanesená vrstva vysoce prodyšná a vodoodpudivá. Unisilk forte neabsorbuje smog a fasády zůstávají dlouho čisté.

Vydatnost: 4 – 7 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování: bílá nebo tónovaná dle do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití
spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby

Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem nebo nástřik.

Příprava podkladu
Zajistěte, aby podklad byl čistý, suchý a stabilizovaný. Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé. Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot. U nově provedených omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Unisilk Primer ředěný v poměru dva díly primeru , jeden díl vody.
U starších a sprašujících omítek použijeme transparentní impregnační nátěr Unisilk – Coesione neředěný.
Omítky se stabilními vápennými nátěry: provedeme penetrační nátěr Unisilk Primer, zředěným vodou v poměru 2:1. Omítky se stabilními syntetickými nátěry: provedeme penetrační nátěr Unisilk-Adesione, vodou ředěným v poměru 5% až 10% vody.

Zpracování a ředění
Unisilk Forte zřeďte 20% až 40% vody pro první nátěr a max. 5% vody pro druhý nátěr. Přizpůsobte ředění podle stupně absorpce a kontrastu barviva. Doba schnutí mezi nátěry: 8 až 12 hodin (při 20°C a 60% vlhkosti vzduchu). Spotřeba produktu závisí na absorpčních schopnostech a drsnosti podkladu a na barevném kontrastu. Teplotní a vlhkostní omezení pro aplikaci: teplota v rozmezí +5°C až +35°C, relativní vlhkost vzduchu: do 80 %.
Tyto mezní hodnoty musejí být rovněž splněny během zasychání produktu.
UPOZORNĚNÍ: Tato sloučenina je vysoce zásaditá. Používejte ochranné brýle a rukavice. Pečlivě zakryjte skla, keramiku, mramor a všechny povrchy, které nebudou natírány při aplikaci tohoto produktu..

Balení: nádoby o objemu 14 l

Technické údaje
Sušina: (2 hodiny ve 105oC): 72 – 75 %
Specifická hmotnost při 20oC: 1,50 – 1,55 kg/l
Prodyšnost pro vodní páru 500 l /m2 a 24 hodin
Unisilk Casa je dodáván jako vodní roztok neobsahující žádná organická rozpouštědla, a tudíž daná sloučenina ani její výpary nejsou hořlavé.

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Kontaktní formulář